Cycle in South China

8 Day Cycle Guangdong 8 days

Duration: 8 days 7 nights

Accommodation: 3-4 star hotels

Itinerary:

Gaomin, Zhaoqing, Deqing, Wuzhou, Yangshuo

Trip Price: US$2543

Book Your Own Room: US$249

Price From US$2543.00 Book Now

12 Day Cycle Guangxi 12 Days

Duration: 12 days 11 nights

Accommodation: 3 & 4 star hotels

Itinerary:

Hong Kong, Longsheng, Xingping, Yangshuo, Guilin, Xi'an, Beijing

Trip PriceUS$3025

Book Your Own Room: US$419.00

Price From US$3025.00 Book Now

8 Day Cycle Hainan 8 Days

Duration: 8 days

Accommodation: 3 & 4 star hotels

Itinerary:

HKG, Haikou, Qiong Hai, Xinglong, Ledong, Sanya

Trip Price: US$2800

Book Your Own Room:US$477.00

Price From US$2800.00 Book Now

8 Day Cycle Guangdong 8 Days

Duration: 8 days 7 nights

Accommodation: 3-4 star hotels

Itinerary:

HKG, Zhaoqing, Huaji, Lianshan, Zhongshan, Yangshuo

Trip PriceUS$2543

Book Your Own Room: US$249

Price From US$0.00 Book Now